เพราะการศึกษาที่ดีทำให้อนาคตและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

โดย: BCISB [IP: 171.98.88.xxx]
เมื่อ: 2021-01-07 14:28:00เมื่อการวางแผนทางด้านการศึกษาคือสิ่งจำเป็นที่หลายๆครอบครัวต้องทำ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีลูกและต้องการวางแผนอนาคตที่ดีให้กับลูก ไม่ว่าจะเป็นการเสริมพัฒนาการต่างๆทั้งในด้าน วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการพัฒนาด้านสมองและอารมณ์ที่จะต้องควบคู่กันไป เพราะฉะนั้นแล้ว หากบุตรหลานของเราได้เข้าเรียนสถาบัน โรงเรียนที่มีมาตรฐานระดับสากลอย่าง International School Bangkok หรือ international school Thailand ที่มีหลายหลักสูตร ทั้งเป็นหลักสูตรแบบอังกฤษ อเมริกัน รวมไปถึงแคนาดาที่เป็น Canadian International school Thailand ซึ่งมีหลายระดับชั้นทั้ง Kindergarten Bangkok elementary school Bangkok Secondary school ทำให้เราสามารถส่งลูกให้เรียนได้ตามวัยอย่างตรงตามเกณฑ์อายุที่เหมาะสม

ในเรื่องการพัฒนาด้านอารมณ์นั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะในยุคดิจิทอล ที่ทุกอย่างรวดเร็วไปหมดทั้งการรับและการส่งสาร ทำให้เกิดการได้รับสารที่ไม่ถูกต้องและส่งผลต่อสุขภาพจิตได้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเสพสื่อต่างๆของลูกที่อาจจะไม่เป็นไปตามวัยที่เหมาะสม ทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไป ซึ่งในส่วนนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองที่จะต้องใส่ใจดูแลอย่างเข้มงวด การปกป้องค้มครองเด็ก ให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เป็นหน้าที่ของพวกเรา (ผู้ใหญ่) ทุกคนในสังคม เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุขและปลอดภัย เริ่มต้นจากครอบครัวเข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย เช่น วัยเด็กเล็ก วัยนี้จะสำรวจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ควรจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัย และเด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองในระยะเอื้อมมือถึงหรือในสายตาเสมอ เพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย วัยประถม คอยแนะนำให้เด็กประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่ไม่ก่ออันตรายแก่ตนเอง ไม่ควรให้ไปไหนตามลำพัง วัยมัธยม สอนให้เด็กประเมินสถานการณ์อันตรายจากบุคคลต่างๆ รู้จักระมัดระวัง หลีกเลี่ยงหรือหลบหลีก และขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ เข้าใจถึงพฤติกรรมของเด็ก หากมีปัญหาให้ค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข ปรับทัศนคติ ไม่กล่าวโทษหรือลงโทษเด็ก แต่ควรหาวิธีการช่วยเหลือ รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง และจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นที่รุนแรงให้เด็ก หลีกเลี่ยงการเสพสื่อที่มีความรุนแรง ทั้ง เกม วีดีโอ ทีวี ออนไลน์ ส่วนทางโรงเรียน ควรสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล หากพบปัญหาการใช้ความรุนแรง หรือมีปัญหาด้านอารมณ์ ให้ค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กด้วยกัน และครูกับเด็ก จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีนโยบายหรือมาตรการการจัดการเรื่องการรังแกกันในโรงเรียนอย่างจริงจัง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 14,640