IC-705-T

 IC-705-T 

- IC-705-T                                                                           41,195 บาท

- ค่าทำใบอนุญาตมี/ใช้                                                                   535 บาท

- ค่าทำใบอนุญาตตั้งสถานี 10 วัตต์แต่ไม่เกิน 100 วัตต์                    1,605 บาท

- หรือค่าทำใบอนุญาตตั้งสถานี 100 วัตต์แต่ไม่เกิน 500 วัตต์            2,140 บาท

 

***ราคาดังกล่าวกล่าวรวม VAT แล้ว

Visitors: 71,216