IC-86FX / BP-298 / BC-240

  IC-86FX / BP-264 / BC-191 

- IC-86FX / BP-264 / BC-191             5,000 บาท

- ค่าทำใบอนุญาตมีใช้                              535 บาท

 

***ราคาดังกล่าวกล่าวรวม VAT แล้ว

 IC-86FX / BP-298 / BC-240  

- IC-86FX / BP-298 / BC-240             5,500 บาท

- ค่าทำใบอนุญาตมีใช้                               535 บาท

 

***ราคาดังกล่าวกล่าวรวม VAT แล้ว

Visitors: 39,649