IC-5000FX

 IC-5000FX 

 

IC-5000FX                          12,500  บาท

- ค่าทำใบอนุญาตมี/ใช้                   535  บาท

- ค่าทำใบอนุญาตตั้งสถานี          1,605   บาท (กำลังส่งเกิน 5 แต่ไม่เกิน 10 วัตต์) 

 

***ราคาดังกล่าวกล่าวรวม VAT แล้ว

Visitors: 82,446