IC-7610

 IC-7610 

- IC-7610                                                                          128,400 บาท

ค่าทำใบอนุญาตมี/ใช้                                                                  535 บาท

ค่าทำใบอนุญาตตั้งสถานี 10 วัตต์แต่ไม่เกิน 100 วัตต์                    1,605 บาท

- หรือค่าทำใบอนุญาตตั้งสถานี 100 วัตต์แต่ไม่เกิน 500 วัตต์            2,140 บาท

 

***ราคาดังกล่าวกล่าวรวม VAT แล้ว

Visitors: 71,219