IC-50FX PLUS

 IC-50FX PLUS / BP-279 / BC-213 

              
- IC-50FX PLUS / BP-279 / BC-213       6,600 บาท

- ค่าทำใบอนุญาตมี/ใช้                                  535 บาท

 

 ***ราคาดังกล่าวกล่าวรวม VAT แล้ว                

 IC-50FX PLUS / BP-280 / BC-213 

 

- IC-50FX PLUS / BP-280 / BC-213     7,400 บาท

- ค่าทำใบอนุญาตมี/ใช้                                 535 บาท

 

***ราคาดังกล่าวกล่าวรวม VAT แล้ว

 

 
Visitors: 71,216