สำหรับหน่วยงานราชการ

 สังเคราะห์ความถี่ประเภทที่ 2 

 

 มือถือ VHF TRANSCEIVERS (อนาล็อก)  

  มือถือ VHF TRANSCEIVERS (ดิจิตอล)  

 เคลื่อนที่ / ประจำสถานี VHF TRANSCEIVERS (อนาล็อก) / (ดิจิตอล) 

 สังเคราะห์ความถี่ประเภทที่ 1 

 มือถือ VHF TRANSCEIVERS (อนาล็อก) 

 

 มือถือ VHF TRANSCEIVERS (ดิจิตอล) 

 เคลื่อนที่ / ประจำสถานี VHF TRANSCEIVERS (อนาล็อก)  

 เคลื่อนที่ / ประจำสถานี VHF TRANSCEIVERS (ดิจิตอล) 

 สังเคราะห์ความถี่ประเภทที่ 2 

 มือถือ UHF TRANSCEIVERS (อนาล็อก) 

 มือถือ UHF TRANSCEIVERS (ดิจิตอล) 

 เคลื่อนที่ / ประจำสถานี UHF TRANSCEIVERS (อนาล็อก) 

 เคลื่อนที่ / ประจำสถานี UHF TRANSCEIVERS (อนาล็อก) / (ดิจิตอล) 

 

 
Visitors: 82,442