IC-718

 IC-718 

 - IC-718                                                                              32,500 บาท

ค่าทำใบอนุญาตมี/ใช้                                                                   535 บาท

ค่าทำใบอนุญาตตั้งสถานี 10 วัตต์แต่ไม่เกิน 100 วัตต์                     1,605 บาท

- หรือค่าทำใบอนุญาตตั้งสถานี 100 วัตต์แต่ไม่เกิน 500 วัตต์             2,140 บาท

 

***ราคาดังกล่าวกล่าวรวม VAT แล้ว 
Visitors: 82,442