IC-718

THE ORIGIN OF THE HF TRANSCEIVER

 - IC-718                                                                              32,500 บาท

ค่าทำใบอนุญาตมีใช้                                                                   535 บาท

ค่าทำใบอนุญาตตั้งสถานี 10 วัตต์แต่ไม่เกิน 100 วัตต์                     1,605 บาท

- หรือค่าทำใบอนุญาตตั้งสถานี 100 วัตต์แต่ไม่เกิน 500 วัตต์             2,140 บาท

 

***ราคาดังกล่าวกล่าวรวม VAT แล้ว

 

ซื้อเครื่องกับทางบริษัทต้องทำใบอนุญาตมีใช้และใบอนุญาตตั้งสถานี 

หากมีใบอนุญาตตั้งสถานีแล้วไม่ต้องทำใบอนุญาตตั้งสถานี

Visitors: 14,641