IC-7300

 IC-7300 

- IC-7300                                                                            42,310 บาท

ค่าทำใบอนุญาตมี/ใช้                                                                   535 บาท

ค่าทำใบอนุญาตตั้งสถานี 10 วัตต์แต่ไม่เกิน 100 วัตต์                     1,605 บาท

- หรือค่าทำใบอนุญาตตั้งสถานี 100 วัตต์แต่ไม่เกิน 500 วัตต์             2,140 บาท

 

***ราคาดังกล่าวกล่าวรวม VAT แล้ว

Visitors: 82,442